Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 10-10-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 09/10/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-10-2021 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
08-10-2021 0 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
07-10-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 1 lần 1 lần
06-10-2021 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05-10-2021 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04-10-2021 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
03-10-2021 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02-10-2021 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-10-2021 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
30-09-2021 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần
29-09-2021 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
28-09-2021 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần
27-09-2021 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
26-09-2021 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 5 lần
25-09-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 6 lần
24-09-2021 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
23-09-2021 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
22-09-2021 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
21-09-2021 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
20-09-2021 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 lần từ 09/10/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-10-2021 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
08-10-2021 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-10-2021 1 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06-10-2021 10 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05-10-2021 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
04-10-2021 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
03-10-2021 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02-10-2021 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
01-10-2021 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
30-09-2021 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
29-09-2021 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
28-09-2021 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27-09-2021 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
26-09-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
25-09-2021 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần
24-09-2021 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-09-2021 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
22-09-2021 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
21-09-2021 1 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
20-09-2021 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-10-2021 2 lần 4 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08-10-2021 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần
07-10-2021 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
06-10-2021 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
05-10-2021 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
04-10-2021 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03-10-2021 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần
02-10-2021 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01-10-2021 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
30-09-2021 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
29-09-2021 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần
28-09-2021 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
27-09-2021 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
26-09-2021 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần
25-09-2021 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
24-09-2021 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần
23-09-2021 6 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
22-09-2021 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
21-09-2021 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
20-09-2021 7 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần